നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » GOLD PRICES FALL BY RS 120 PER SOVEREIGN KNOW TODAY S RATES

    Gold Price today| സ്വർണവില പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം

    ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 4325 രൂപയും പവന് 34,600 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

    )}