നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » GOLD PRICES REMAINED UNCHANGED FOR THE FOURTH DAY IN A ROW

    Gold Price Today| തുടർച്ചയായ നാലം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില

    ഒരു ഗ്രാമിന് 4425 രൂപയും ഒരു പവന് 35400 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. നാലു ദിവസമായി വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 24 ഗ്രാം കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 4829 രൂപയും പവന് 38,639 രൂപയുമാണ്. 

    )}