നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » GOVT LIKELY TO IMPORT 11000 TONNES OF ONIONS FROM TURKEY

    വിപണിയിൽ ഇടപെട്ട് കേന്ദ്രം; വിലനിയന്ത്രിക്കാൻ 11000 ടൺ ഉള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു

    രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയത്

    )}