നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » GST REVENUE COLLECTION FOR APRIL HITS NEW RECORD HIGH OF RS 141384 CRORE

    GST Revenue | ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ ജി.എസ്.ടി കളക്ഷന്‍ സര്‍വകാല റെക്കോഡില്‍; 1.41 ലക്ഷം കോടി

    ന്‍ മാസവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 14 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

    )}