നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » NEW TOURISM CIRCUIT PROJECT IN KANNUR IN THE OFFING MM TV

    ഉത്തരമലബാറിന്റെ മുഖം മാറും; കണ്ണൂരിൽ പൈതൽമല പാലക്കയംതട്ട് കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് ഉടൻ വരും

    അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ  പൈതൽമല – പാലക്കയംതട്ട് - കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി ടൂറിസം  സർക്യൂട്ട് വികസിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം

    )}