നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » SUNDAR PICHAI TO LEENA NAIR INDIAN ORIGIN EXECUTIVES LEADING GLOBAL FIRMS

    Indian-Origin Executives| സുന്ദർ പിച്ചൈ മുതൽ ലീന നായർ വരെ; ആഗോള കമ്പനികളെ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ

    ആഗോള കമ്പനികളെ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരെ കുറിച്ച് അറിയാം