നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH 5G REVOLUTION WHY 5G IS SUCH A BIG DEAL

    5G Revolution| എന്ത് കൊണ്ട് 5G ഇത്ര വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു ?

    4ജിയെക്കാളും 20 മടങ്ങ് വേഗതയിൽ ഡാറ്റ നല്‍കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് 5ജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.