നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH APPLE IPOD IS 20 YEARS OLD LOOK AT ITS HISTORY AND EVOLUTION IN PICS TRANSPG

    Apple iPod Is 20 Years Old: ആപ്പിൾ ഐപോഡിന് 20 വയസ്; ചരിത്രവും പരിണാമവും ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

    ഐപോഡിന് 20 വർഷം തികയുമ്പോൾ, അവയുടെ ചരിത്രം, പരിണാമം എന്നിവ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അറിയാം.

    )}