നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH BSNL AND POSTAL SERVICES DONT INTERRUPT DURING LOCK DOWN PERIOD

    Covid 19: BSNL, തപാൽ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടില്ല; വാലിഡിറ്റി തീർന്നാലും ഏപ്രിൽ 20വരെ പ്രീപെയ്ഡ് സിമ്മുകൾ കട്ടാകില്ല

    Covid 19 | പ്രീപെയ്ഡ് സിമ്മുകൾ വാലിഡിറ്റി തീർന്നാലും ഏപ്രിൽ 20 വരെ സേവനം തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    )}