നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH GOOGLE BANS ADS THAT OFFER TO TRACK YOUR PARTNERS PHONE

    പങ്കാളിയുടെ ഫോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന വാഗ്ദാനം; പരസ്യം ഗൂഗിൾ നീക്കി

    ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ സംശയിക്കുന്ന പലരും പങ്കാളിയുടെ മൊബൈൽ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

    )}