നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH RELIANCE JIO HITS 340 MILLION SUBSCRIBER BASE BECOMES BIGGEST TELCO IN INDIA

    വരിക്കാർ 34 കോടിയിലധികം; ജിയോ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്, ലോകത്ത് രണ്ടാമത്

    'ജിയോയുടെ വളർച്ച ഈ നിരക്കിൽ പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ 50 കോടി ഉപഭോക്താക്കളെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും'

    )}