നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH WHY YOU SHOULD SWITCH WHATSAPP ACCOUNT TO TELEGRAM OR SIGNAL

    വാട്സാപ്പിൽനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരമായോ? ടെലിഗ്രാമിലോ സിഗ്നലിലോ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്?

    ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദർ നിർദേശിക്കുന്നു. സിഗ്നൽ, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ വാട്സാപ്പിനും മെസഞ്ചറിനും പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

    )}