നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TWENTY CRORE PAN CARDS MAY BECOME

    നിങ്ങളുടെ പാൻകാർഡുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുമോ? അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    നിലവിലുള്ള നിരവധി പാൻകാർഡുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് ആദായനികുതിവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. മിക്കവരും പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഡി പ്രൂഫായാണ്

    • News18
    • |