നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » ITALY WIN EURO CUP EURO CUP AFTER 53 YEARS SEE PICS

    53 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം യൂറോ കപ്പിൽ അസൂറിപ്പടയുടെ മധുര ചുംബനം; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

    1968 നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് അസൂറിപ്പട യൂറോ കപ്പ് ഉയർത്തുന്നത്.

    )}