നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » PSG MANAGER THOMAS WELCOMES MESSI

    Lionel Messi| ആരാണ് മെസ്സിയെ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്; മെസ്സിയെ പിഎസ്ജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് പരിശീലകൻ

    എന്നാൽ 13ാം വയസ്സിൽ ബാഴ്സയുമായി തുടങ്ങിയ ബന്ധം മെസ്സി അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    )}