നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » A DESTROYED CHURCH STANDS BEAUTIFUL IN SRI LANKA AMID THE DEADLY EASTER

    ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ശ്രീലങ്ക; എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഈ പള്ളി

    )}