നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » DOGS TURNING BLUE IN RUSSIA HERE IS THE REASON

    റഷ്യയില്‍ നായകള്‍ എന്തുകൊണ്ട് നീല നിറത്തിൽ

    നായകള്‍ നീല നിറത്തില്‍ കാണപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയിലുമുണ്ടായിരുന്നു (ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് - AP)

    )}