നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » HOW CAN JASEENTHA ARDERN SECOND CABINET IN NEW ZEALAND BE AN INCREDIBLE SYMBOL OF DIVERSITY

    Jaseentha Ardern | ന്യൂസിലൻഡിൽ ജസീന്ത ആർഡന്റെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭ നാനാത്വത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയ പ്രതീകമാകുന്നത് എങ്ങനെ?

    ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഗേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു.

    )}