നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » THOR THE LION HAD A VASECTOMY IN SINGAPORE GH

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനിച്ചത് 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ; 'തോറിന്' വന്ധ്യംകരണം നടത്തി മൃഗശാല അധികൃതർ

    തോർ എന്ന 11 വയസ്സുള്ള സിംഹത്തിന് രണ്ട് പെൺ സിം​ഹങ്ങളിലായി അഞ്ച് സിംഹ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്.

    )}