നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » WORLDS OLDEST CAPTIVE GIANT PANDA DIES AT 38

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പാണ്ട മുത്തശ്ശി; 38ാം വയസ്സിൽ വിടവാങ്ങി

    പാണ്ടകളുടെ സാധാരണ ആയുസ്സിലും 13 വർഷം കൂടുതൽ ജീവിച്ച ശേഷമാണ് ജിൻജിങ് ഓർമയായത്.

    )}