ഹോം » monkeypox
Monkeypox

Monkeypox

മങ്കിപോക്സ്, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, മൃഗങ്ങളിൽ പ്രാഥമികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സൂനോട്ടിക് രോഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് മനുഷ്യർക്കും പകരാം

Monkeypox - All Results

 

ലൈവ് നൗ

    Top Stories