ഹോം » recurring deposit
Recurring Deposit

Recurring Deposit

അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ജനപ്രിയ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നാണ് റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് . ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർഡ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കും.

Recurring Deposit - All Results

 

ലൈവ് നൗ

    Top Stories