ഡയറ്റും തടി കുറക്കലും മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതല്ല; സ്ലിം ബ്യൂട്ടിയായി മാറിയ മൂങ്ങയുടെ കഥ

Buzz13:05 PM February 08, 2020

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഫോൾക്ക് സാങ്ച്വറിയിലെ മൂങ്ങയെ കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ജനുവരി അവസാനത്തോടെയാണ്.

News18 Malayalam

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഫോൾക്ക് സാങ്ച്വറിയിലെ മൂങ്ങയെ കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ജനുവരി അവസാനത്തോടെയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories