ആനക്കള്ളന്മാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ കള്ളൻ ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

Buzz17:45 PM January 21, 2020

വേറെ എവിടെ നിന്നുമല്ല. തന്‍റെ പാപ്പാന്‍റെ പാത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് കുറച്ച് ചോറ് ആന തട്ടിയെടുത്തത്. ആനയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്‍റെ അടയാളം കൂടിയായി ഈ ദൃശ്യം.

News18 Malayalam

വേറെ എവിടെ നിന്നുമല്ല. തന്‍റെ പാപ്പാന്‍റെ പാത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് കുറച്ച് ചോറ് ആന തട്ടിയെടുത്തത്. ആനയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്‍റെ അടയാളം കൂടിയായി ഈ ദൃശ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories