'സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഒന്നുമാവാതെപോയ സർഗപ്രതിഭകളെയാണ് പുതുതലമുറ വീട്ടിലെത്തി ആദരിക്കുന്നത്'

Buzz16:32 PM November 25, 2019

''വൈകിപ്പോയെങ്കിലും ‌ഇത് അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രിവിലേജുകൾക്ക് മേൽ അടയിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ അപമാനിക്കരുത്''

News18 Malayalam

''വൈകിപ്പോയെങ്കിലും ‌ഇത് അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രിവിലേജുകൾക്ക് മേൽ അടയിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ അപമാനിക്കരുത്''

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories