കണ്ണെഴുതി ലിപ്സ്റ്റിക്കിട്ട് വെളുത്ത് സുന്ദരിയായി സ്മൃതി മന്ദാന

Buzz18:00 PM November 13, 2019

സ്മൃതി മന്ദാനയെ ഗൂഗിളിൽ തിരയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് സുന്ദരിയാക്കിയ ചിത്രമാണ്. ഇതുചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചേതന എന്ന ട്വിറ്റർ യൂസറാണ് വിമർശനവുമായി എത്തിയത്.

News18 Malayalam

സ്മൃതി മന്ദാനയെ ഗൂഗിളിൽ തിരയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് സുന്ദരിയാക്കിയ ചിത്രമാണ്. ഇതുചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചേതന എന്ന ട്വിറ്റർ യൂസറാണ് വിമർശനവുമായി എത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories