ഹോം » വീഡിയോ » Buzz » snake-becomes-ambassador-to-reduce-plastic-use-tv-vvv-mm

വിഴുങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പുറന്തള്ളി പാമ്പ്; വീഡിയോ വൈറൽ ആവുന്നു

Buzz19:17 PM January 23, 2020

വിഴുങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി തിരികെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പാമ്പിന്റെ ദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ പ്രചരണം. പാമ്പിനെക്കാൾ വലിയ വിഷം എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്

News18 Malayalam

വിഴുങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി തിരികെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പാമ്പിന്റെ ദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ പ്രചരണം. പാമ്പിനെക്കാൾ വലിയ വിഷം എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV