ഹോം » വീഡിയോ » Film » movies-high-end-vfx-in-upcoming-malayalam-movie-nine

നയനിൽ മികച്ച നിലവാരത്തിലെ ഗ്രാഫിക്സ്

Film19:45 PM January 22, 2019

ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം അത്രയും വി.എഫ്.എക്സ്. ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ, മീഡിയം, ഹൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന, പല ഘട്ടങ്ങളിലെ സങ്കീർണ്ണത അതിൻറെയുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. വിഷയവും, അത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉള്ളത് കാരണവും കുറച്ചേറെ ഹൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി വർക്ക് ആണ് നയനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വി.എഫ്.എക്‌സും ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സൽ മീഡിയ എന്ന കമ്പനിയാണ്. അവർ സിനിമയെ സമീപിച്ച രീതി പ്രശംസനീയമാണ്.

webtech_news18

ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം അത്രയും വി.എഫ്.എക്സ്. ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ, മീഡിയം, ഹൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന, പല ഘട്ടങ്ങളിലെ സങ്കീർണ്ണത അതിൻറെയുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. വിഷയവും, അത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉള്ളത് കാരണവും കുറച്ചേറെ ഹൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി വർക്ക് ആണ് നയനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വി.എഫ്.എക്‌സും ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സൽ മീഡിയ എന്ന കമ്പനിയാണ്. അവർ സിനിമയെ സമീപിച്ച രീതി പ്രശംസനീയമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading