ദുബായിൽ ശമ്പളം കൂടും; പുതിയ ശമ്പളനയത്തിന് അംഗീകാരമായി

Gulf08:18 AM January 21, 2020

പുതിയ ശമ്പള ഘടന അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് ഒമ്പത് മുതൽ 16 ശതമാനം വരെയാണ്.

News18 Malayalam

പുതിയ ശമ്പള ഘടന അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് ഒമ്പത് മുതൽ 16 ശതമാനം വരെയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories