മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്

India11:04 AM January 30, 2020

ഭാവിയിൽ, നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേർ ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം കണ്ടെത്തുകയും അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും.

News18 Malayalam

ഭാവിയിൽ, നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേർ ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം കണ്ടെത്തുകയും അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories