അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രികരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഈ ഫോം നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കുക

India19:35 PM March 09, 2020

Self Reporting form for International Travelers | സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഫോമിൽ യാത്രക്കാർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലം, വിലാസം, കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസങ്ങളിൽ അവർ സന്ദർശിച്ച നഗരങ്ങളുടെ / രാജ്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

News18 Malayalam

Self Reporting form for International Travelers | സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഫോമിൽ യാത്രക്കാർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലം, വിലാസം, കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസങ്ങളിൽ അവർ സന്ദർശിച്ച നഗരങ്ങളുടെ / രാജ്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories