'പാന്‍റ്സും ജാക്കറ്റുമൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ'; മാന്ദ്യമില്ലെന്ന് സമർത്ഥിച്ച് BJP എംപി

India19:06 PM February 10, 2020

ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനതയുടെ ത്യാഗം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുഗളൻമാരിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

News18 Malayalam

ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനതയുടെ ത്യാഗം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുഗളൻമാരിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories