തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിൽ ഇനി കടൽ കാഴ്ചകളും; അത്യാധുനിക അക്വേറിയം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

Kerala18:24 PM November 27, 2022

തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിൽ ഇനി കടൽ കാഴ്ചകളും. അത്യാധുനിക അക്വേറിയം നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്

News18 Malayalam

തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിൽ ഇനി കടൽ കാഴ്ചകളും. അത്യാധുനിക അക്വേറിയം നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories