ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » chief-minister-on-the-issue-of-secularism

"ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ഒരു മഹാകരുത്തായി മാറണം" മതനിരപേക്ഷതയുടെ സന്ദേശം പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala10:52 AM January 17, 2020

"ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ഒരു മഹാകരുത്തായി മാറണം" മതനിരപേക്ഷതയുടെ സന്ദേശം പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

News18 Malayalam

"ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ഒരു മഹാകരുത്തായി മാറണം" മതനിരപേക്ഷതയുടെ സന്ദേശം പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV