ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » discovery-of-blue-green-algae-in-large-quantities-at-iruvazhinji-puzha

ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയില്‍ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സാന്നിധ്യം വലിയ അളവിലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

Kerala16:56 PM February 28, 2020

കോഴിക്കോട് മുക്കം ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയില്‍ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സാന്നിധ്യം വലിയ അളവിലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

News18 Malayalam

കോഴിക്കോട് മുക്കം ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയില്‍ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സാന്നിധ്യം വലിയ അളവിലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV