ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » minister-ak-balan-says-the-government-will-not-accept-the-resolution-to-recall-the-governor

ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയം സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി AK ബാലൻ

Kerala10:51 AM January 29, 2020

ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയം സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി AK ബാലൻ

News18 Malayalam

ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയം സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി AK ബാലൻ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV