സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ

Kerala18:45 PM February 27, 2021

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപതിനായിരത്തിലധികം പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാകും.

News18 Malayalam

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപതിനായിരത്തിലധികം പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാകും.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories