പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് നിന്നു; കവളപ്പാറ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകളുടെ വീട് നിർമാണം

Kerala15:41 PM February 08, 2022

സർക്കാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ

News18 Malayalam

സർക്കാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories