എക്‌സൈസ് സംഘം ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞ മദ്യം കാരണം കുടിവെള്ളം മുട്ടി 18 കുടുംബങ്ങൾ

Kerala16:36 PM February 06, 2020

എക്‌സൈസ് സംഘം ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞ മദ്യം 18 കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചു

News18 Malayalam

എക്‌സൈസ് സംഘം ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞ മദ്യം 18 കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചു

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV