ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » udf-delegates-visiting-the-homes-of-those-killed-during-the-citizenship-movement-at-mangalore

മംഗളൂരിൽ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് UDF പ്രതിനിധികൾ

Kerala18:22 PM December 23, 2019

മംഗളൂരിൽ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് UDF പ്രതിനിധികൾ

News18 Malayalam

മംഗളൂരിൽ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് UDF പ്രതിനിധികൾ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV