ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധം നേരിടാൻ ആന്റി ബയോഗ്രാം; രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം

Health10:38 AM November 26, 2022

Antibiogram പുറത്ത് ഇറക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം. എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ? ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോൾ ആള്ക്കാര് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തേടി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ന്യൂസ്18 കേരള വിശദീകരിക്കുന്നു.

News18 Malayalam

Antibiogram പുറത്ത് ഇറക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം. എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ? ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോൾ ആള്ക്കാര് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തേടി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ന്യൂസ്18 കേരള വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories