'വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ കഥ'

Life11:37 AM March 20, 2020

The Discomfort in the evenig | ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഡച്ച് എഴുത്തുകാരിയുടെ ആദ്യ നോവൽ

News18 Malayalam

The Discomfort in the evenig | ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഡച്ച് എഴുത്തുകാരിയുടെ ആദ്യ നോവൽ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories