തബല, ഗിറ്റാർ, ഓടക്കുഴൽ; അകകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച യിൽ അവർ സംഗീത വിരുന്ന് ഒരുക്കി

Life23:35 PM December 26, 2019

ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് എന്ന  മ്യൂസിക് ബാൻഡും ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബാൻഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കാഴ്ച്ച നഷ്ടമായവർ ആണ്.  

News18 Malayalam

ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് എന്ന  മ്യൂസിക് ബാൻഡും ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബാൻഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കാഴ്ച്ച നഷ്ടമായവർ ആണ്.  

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories