ആ അജ്ഞാതൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം എന്താവുമായിരുന്നു ?

Life09:53 AM November 20, 2019

''ഇന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത ആ നല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നത് സാക്ഷാൽ സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയെയും ശിഷ്യൻ എൻ ഇ ബാലറാമിനെയും.”

News18 Malayalam

''ഇന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത ആ നല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നത് സാക്ഷാൽ സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയെയും ശിഷ്യൻ എൻ ഇ ബാലറാമിനെയും.”

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories