പുഴുവിന് ചിത്രശലഭമായി പറക്കാൻ പവിഴക്കൂടൊരുക്കിയ കൂട്ടുകാരി

Kerala11:56 AM May 14, 2020

ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന പ്യൂപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നു നാളുകൾ നീക്കുന്ന ശലഭപ്പുഴുക്കളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മിക്ക മനുഷ്യർക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാകണം തന്റെ ചെടികളിലെത്തിയ ഒരു ലാർവയിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കാണാൻ പുഷ്പ ടീച്ചർക്ക് കഴിഞ്ഞതും. 

News18 Malayalam

ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന പ്യൂപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നു നാളുകൾ നീക്കുന്ന ശലഭപ്പുഴുക്കളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മിക്ക മനുഷ്യർക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാകണം തന്റെ ചെടികളിലെത്തിയ ഒരു ലാർവയിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കാണാൻ പുഷ്പ ടീച്ചർക്ക് കഴിഞ്ഞതും. 

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories