മലയാളികളിൽ വൃദ്ധർ കൂടുന്നു; പ്രായമേറിയവരുടെ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുകളിൽ കേരളം

Life19:24 PM February 09, 2020

കേരളത്തിൽ പുരുഷൻമാർ പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിധവകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം

News18 Malayalam

കേരളത്തിൽ പുരുഷൻമാർ പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിധവകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories