'കവിത വരുമാനവും സന്തോഷം തരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ മറ്റൊരു പണിക്കും പോകുന്നില്ല'

Life09:18 AM January 25, 2020

ജീവിതത്തില്‍ മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകാത്തതെതന്താണ് രതീഷേ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ എനിക്കു ജീവിത്തില്‍ കവിത തരുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം. മറ്റൊന്ന് മനസിന് സന്തോഷം. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഞാനെന്തിന് വേറെ ജോലിക്കു പോകണമെന്നായിരിക്കും മറുപടി.

News18 Malayalam

ജീവിതത്തില്‍ മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകാത്തതെതന്താണ് രതീഷേ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ എനിക്കു ജീവിത്തില്‍ കവിത തരുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം. മറ്റൊന്ന് മനസിന് സന്തോഷം. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഞാനെന്തിന് വേറെ ജോലിക്കു പോകണമെന്നായിരിക്കും മറുപടി.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories