കൊറോണ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ വെക്കേഷൻ എങ്ങനെ?

Life09:16 AM March 16, 2020

Vacation in Corona season | കൊറോണ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശം നൽകുകയാണ് പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. സി.ജെ ജോൺ.

News18 Malayalam

Vacation in Corona season | കൊറോണ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശം നൽകുകയാണ് പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. സി.ജെ ജോൺ.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories