നാല് ഭാഷകളിൽ വാക്കുകളെ സ്വപ്നം കണ്ടയാൾ - ഇത് തലശ്ശേരിയിലെ ശ്രീധരേട്ടൻ

Life16:16 PM February 04, 2020

ഹെ‍ർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്‍റെ മലയാളം ഡിക്ഷണറിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരു ഡിക്ഷണറി പിറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ശ്രീധരേട്ടൻ തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് രണ്ടാം ഗുണ്ടർട്ട് ആയി മാറുന്നതും.

Joys Joy

ഹെ‍ർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്‍റെ മലയാളം ഡിക്ഷണറിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരു ഡിക്ഷണറി പിറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ശ്രീധരേട്ടൻ തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് രണ്ടാം ഗുണ്ടർട്ട് ആയി മാറുന്നതും.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories