കയറു പിരിക്കാനറിയാമോ? സമ്മാനം നേടാം; കയർ കേരളയിലൂടെ

Life21:03 PM November 21, 2019

ഒന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനം നേടുന്നവർക്ക് 2500 രൂപയും 1000രൂപയും വീതം സമ്മാനം ലഭിക്കും.

News18 Malayalam

ഒന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനം നേടുന്നവർക്ക് 2500 രൂപയും 1000രൂപയും വീതം സമ്മാനം ലഭിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories