'ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ് ലാഭകരമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുതെന്നാണോ?': ധനമന്ത്രി

Money12:52 PM March 12, 2022

ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതും ന്യൂസ് 18നുമായി പങ്കുവെച്ച് ധനമന്ത്രി K N Balagopal. യുദ്ധത്തിനെതിരെ ലോക സമാധാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കടലാസ് ഒഴിവാക്കി ടാബ്‌ലറ്റ് നോക്കിയാണ് ഇത്തവണ ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് വായിച്ചത്.

News18 Malayalam

ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതും ന്യൂസ് 18നുമായി പങ്കുവെച്ച് ധനമന്ത്രി K N Balagopal. യുദ്ധത്തിനെതിരെ ലോക സമാധാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കടലാസ് ഒഴിവാക്കി ടാബ്‌ലറ്റ് നോക്കിയാണ് ഇത്തവണ ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് വായിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories