ഒടുവിൽ CAG അയച്ച കത്തിന് മറുപടി നൽകി സർക്കാർ

Money13:09 PM November 19, 2019

ചട്ടം 20(2) പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎജി 4 കത്തുകള്‍ നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല.

News18 Malayalam

ചട്ടം 20(2) പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎജി 4 കത്തുകള്‍ നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories