ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളോട് കടക്ക് പുറത്ത്, കേരള ബാങ്ക് പത്തു ദിവസത്തിനകമെന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി

Money16:43 PM November 20, 2019

എത്രത്തോളം ദുഷ്പ്രചാരണം ഉണ്ടായാലും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കടകംപള്ളി

News18 Malayalam

എത്രത്തോളം ദുഷ്പ്രചാരണം ഉണ്ടായാലും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കടകംപള്ളി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories